Menu:

Stanovy občanského sdružení Ú-CH-S

Občanské sdružení Ú-CH-S je sdružení vycházející ze zákona č. 83/1990 Sb. §2.

Čl. 1.

Název a sídlo

ÚCHS (dále jen sdružení) má své sídlo na adrese Odboje 1045, 356 01 Sokolov

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména: 1. přispívání k informačnímu rozvoji pivního turismu 2. sledování pivních stop českých kulturních historiků 3. kulturní a historické monitorování minipivovarů ve střední Evropě 4. zaznamenávání významných historických osobností, které svou činností přispěly k dalšímu rozvoji výroby piva 5. seznamování mládeže se škodlivými účinky časté konzumace jakéhokoliv alkoholu 6. demografické mapování spotřeby alkoholu mládeže

Čl. 4

Členství

1. Členství v občanském sdružení Ú-CH-S se vztahuje pouze na osoby starší 18 let, kteří se prokážou dostatečnou znalostí běžného občanského života. 2. Člen Ú-CH-S je povinen dodržovat základní stanovy sdružení, ctít jeho ostatní členy. V případě změny své víry, přesvědčení a vztahu k dalším členům musí člen tyto změny bez prodlení hlásit předsedovi. 3. Chování každého člena je pečlivě monitorováno a zaznamenáváno pro účely hodnocení o setrvání členství. Vyhodnocení těchto údajů se děje vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. Chováním každého člena je rozuměno chování řádného charakterního člena. Zda se jedná o charakterní chování posuzuje pouze předseda spolu s místopředsedy Ú-CH-S, rozhodování se mohou zúčastnit i ostatní členové, kteří svým názorem mohou přispět k diskuzi na schůzích. 4. Každý nový člen Ú-CH-S je přijat vždy k prvnímu dni v měsíci s dvouměsíční zkušební dobou. V této době může předseda komise Ú-CH-S kdykoliv ukončit členství takového člena s patřičným odůvodněním, stejně tak může učinit nově přijímaný člen. Po ukončení dvouměsíční přijímací lhůty se nový člen stává právoplatným členem Ú-CH-S a využívá všechny výhody svého členství. 5. Členství v Ú-CH-S lze kdykoliv ukončit podáním písemné výpovědi statutárnímu orgánu sdružení a členství je okamžitě ukončeno ke dni doručení této výpovědi. 6. Žádný nový člen ve svém dvouměsíčním zkušebním období nesmí kandidovat na žádnou pozici v komisi Ú-CH-S. Může se pouze účastnit diskuzí na schůzích svými příspěvky a hlasováním. Hlas nově přijímaného člena má stejnou váhu jako hlas člena řádného. 7. Právoplatnému členu občanského sdružení Ú-CH-S nejsou poskytovány žádné občanské výhody, pouze v rámci Ú-CH-S. Jeho členství je zcela svobodné a dobrovolné. V případě jakéhokoli osobního profitu z členství v Ú-CH-S je dotyčný člen okamžitě ze sdružení vyloučen. 8. Každý právoplatný člen získává členský průkaz, který ho opravňuje jednat jménem Ú-CH-S. Vystavením členského průkazu vznikají každému členovi práva a povinnosti vyplývající ze stanov Ú-CH-S. 9. Členství v občanském sdružení Ú-CH-S se nedá vynutit. O členství se musí dotyčná fyzická osoba zasloužit, a to zejména svým přístupem k ostatním spoluobčanům. 10. Každý člen je povinen dodržovat stanovy sdružení. 11. V zájmu fungování sdružení je člen povinen vykonávat přijaté funkce v organizačním uspořádání. 12. Po uplynutí zkušební doby je každý člen povinen platit členské příspěvky stanovené komisí v čele s předsedou. 13. Povinností každého člena je dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 5

Statutární orgán

Statutární orgán sdružení Ú-CH-S je tvořen z komise, která se skládá: ? z předsedy ? z 2 místopředsedů 1. Členové statutárního orgánu Ú-CH-S jsou voleni všemi členy vždy ke konci funkčního období a své funkce se ujímají bezprostředně po svém zvolení. 2. Funkční období předsedy je vždy jeden kalendářní rok. 3. Funkční období místopředsedů je šest kalendářních měsíců. 4. Mezi hlavní pravomoci komise patří: a) jmenování nových členů a rušení členství jedinců, kteří o zrušení požádají b) organizace veškerých výjezdních zasedání, zájezdů, přednášek 5. Mezi hlavní pravomoci předsedy patří: a) svolání mimořádné schůze mimo stanovené datum, které se musejí zúčastnit všichni členové Ú-CH-S b) na konci funkčního období nutná prezentace přičinění předsedy o rozvoj Ú-CH-S c) oznamování veškerých změn týkajících se Ú-CH-S d) poradenství v oblasti mezilidských vztahů v rámci Ú-CH-S 6. Mezi hlavní pravomoci obou místopředsedů patří: a) výpomoc předsedovi s rozvojem sdružení b) zastupování předsedy v akutních případech c) další funkce určené předsedou 7. Členové Ú-CH-S se v pravidelných intervalech scházejí na tzv. schůzích, na předem domluveném místě, kde společně prodiskutují nové skutečnosti ohledně členství stávajících členů, členství nových členů, prožitcích a dalších aktivitách Ú-CH-S v souladu s cíli uvedenými v čl. 3, které se udály mezi schůzemi.

Kolektivní orgán

1. Kolektivní orgán je tvořen všemi členy sdružení. 2. Kolektivní orgán jedná a rozhoduje ve všech věcech společně. 3. Kolektivní orgán rozhoduje o změnách znění stanov.

Schůze

1. Na řádných i mimořádných schůzích je povinná účast všech členů Ú-CH-S. 2. V případě nepřítomnosti na schůzi, tuto skutečnost každý člen oznámí předsedovi sdružení nejpozději 3 dny před konáním schůzce s vysvětlujícími důvody. 3. Na schůzích je možno měnit znění stanov pouze na základě jednomyslného rozhodnutí kolektivního orgánu. 4. Z každé schůze je udělán zápis, ve kterém je zaneseno: a) místo, datum, čas b) přítomnost členů U-CH-S c) probíraná témata a případné výsledky hlasování d) úkoly a povinnosti vyplývající z této schůze e) další změny 5. Tyto zápisy budou zveřejněny na internetových stránkách a každý nepřítomný člen je povinen se s nimi seznámit v nejkratší možné době.

Čl. 6

Mezi členy je přísně zakázána jakákoliv nerovnost, podlost, neupřímnost, sprostota či jiné další možnosti využití a zneužití členů Ú-CH-S. Porušení se trestá. O trestu rozhoduje mimořádné zasedání Ú-CH-S, kdy se trest projedná a jednomyslně odhlasuje. Oznámení trestu připadá předsedovi. Při dalším stejném provinění či závažnějším následuje vyloučení z občanského sdružení.

Čl. 7

Žádost o členství

1. Pokud si některá fyzická osoba myslí, že by se mohla o členství v občanském sdružení Ú-CH-S ucházet, měla by udělat následující: 2. Kontaktovat někoho ze současných členů Ú-CH-S a předat mu přihlášku. Stručně se představit a informovat se o postupu přijímání. 3. Po obdržení postupových informací se žádající osoba musí na svolané schůzi prezentovat a odůvodnit svoji žádost o vstup do Ú-CH-S. 4. Odůvodnění žádosti probíhá písemnou formou. Členům sdružení musí být znám alespoň jeden skutečný a doložitelný případ, který by se dal považovat za plnohodnotný pro získání členství v občanském sdružení U-CH-S. 5. O případném členství každého žadatele rozhoduje hlasování všech členů.

Čl. 8

Hospodaření sdružení

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 1. Za hospodaření sdružení odpovídá statutární orgán. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného komisí a schváleného všemi členy sdružení. 2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností zodpovídá hospodář. 3. Hospodář je zvolen z řad členů sdružení Ú-CH-S. 4. Příjmy sdružení tvoří příspěvky členů a dary právnických a fyzických osob. 5. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3.

Čl. 9

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Na prvním zasedání dne 20. března 2009 v Polné schváleno těmito zakládajícími členy: Čížek, Fulín, Ivanov, Šídlo, Špička